فقط سیدحسن خمینی دانشگاه طباطبایی معرفی

فقط: سیدحسن خمینی دانشگاه طباطبایی معرفی آموزش اسلامی الهه کولایی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ارسال پرونده به قوه قضائیه ، شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری راجع به تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات ر

ارسال پرونده به قوه قضائیه ، شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان/ ارسال پرونده به قوه قضائیه

عبارات مهم : صندوق

گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری راجع به تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات رخ داده در آن، قرائت شد. در این گزارش ارقام تخلفات در بخش های متفاوت مشمول بر صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و بانک سرمایه قید شده است است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

ارسال پرونده به قوه قضائیه ، شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

«تضییع حقوق و سرمایه های معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از موضوعاتی بود که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم به آن ورود پیدا کرد، در این راستا هیات تحقیق و تفحص از این صندوق در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکیل شد، نهایتا بعد از بررسی ها و برگزاری جلسات مختلف، هیات تحقیق و تفحص از این صندوق گزارش خود را در ۵۸۰ صفحه به انضمام ۳هزار و ۸۰۶ صفحه مستندات، تدوین و از خلال آن خلاصه ای حدودا ۶۰ صفحه ای را به کمیسیون آموزش ارائه کرد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات بعد از برگزاری بالغ بر ۳۰ ساعت جلسه با مدیران و کارشناسان مرتبط با مباحث و همچنین مطلعان پرونده، گزارشی را تهیه کرد.

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری راجع به تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات ر

** متن نهایی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به شرح ذیل است:

بخش اول

کلیات

**بررسی اجمالی مستندات قانونی تشکیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقا معیشتی و رفاهی فرهنگیان، موجب شد که حاکمیت، در برنامه پنجساله دوم توسعه، این مهم را مدنر قرار داده و در تبصره ۶۳ آن، دولت ا موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند.

ارسال پرونده به قوه قضائیه ، شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

حکم مذکور، به وسیله وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ ۷ خرداد ۷۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی پایتخت کشور عزیزمان ایران به ثبت رسید، در برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه نیز، حکم مذکور استقرار یافته است.

آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در ۲۷ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳ اسفند ۹۲ به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است.

به گزارش مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری راجع به تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات ر

**نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان

اگر چه قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه سوم با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده هست، از آنجا که وزارت منزل یاد شده است موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، حکم عنوان ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور هست، لذا جهت ایجاد هر گونه واحد سازمانی تازه از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یکی از صور چهارگانه وزارت خانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.

ارسال پرونده به قوه قضائیه ، شرح تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

از طرفی از حکم تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه دوم ، جوازی جهت تاسیس صندوق ذخیره فرهنیان به صورت بخش شخصی مستفاد نمی شود و وزیر وقت وزارت متبوع در وقت تاسیس صندوق، حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی در تاسیس صندوق را نقض کرده و از ابتدا در شیوه فعالیت صندوق انحراف بوجود آورده است.

**دارایی های صندوق

مجموع دارایی های صندوث بر اساس ترازنامه در صورت های مالی موسسه منتهی به ۱ شهریور ۹۵ حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود دو هزار و صد میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه مدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع دارایی های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است است.

از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و هشتصد میلیارد تومان معدل ۸۰ درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت های زیر مجموعه خودد است.

مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود پانصد و نود و نه میلیارد تومان است.

تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی واقع در میدان ونک خیابان عطار پلاک ۱۰ به ارزش دفتری حدود یکصد و چهل و هفت میلیارد تومان است.

**منابع و مصارف صندوق

منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بوده که به لحاظ عضویت اعضا تازه همه ساله رو به زیاد کردن هست، بطوری که در آخر سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا سهم دولت و سود متعلقه، برابر با حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است.

**دریافتی مدیران و هیات امنا

بررسی اسناد بیانگر این است که معادل حدود هفتصد و هشتاد و هشت میلیون تومان مربوط به بعد از عوض کردن اساس نامه تحت عنوان پاداش و حق الجلسه به مدیران پرداخت شده است است که بخی از آن مربوط به حق الجلسه اعضای هیات امنا که در اساس نامه مجوز داشته است اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیات امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از عوض کردن اساسنامه مشاهده نشده است که در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیات امنا بوده است که هیچ گونه مجوزی یا دستوری از طرف هیات امنا مشاهده نشده است.

بخش دوم

**بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت ها و موسسات تابعه

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که ایده به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد، لیکن هیات تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی که در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می توان گفت در هر موردی که هیات ورود پیدا کرده است تخلفی کلیان مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است است.

با توجه به محدودیت این گزارش به ذکر چند نمونه از این تخلفات بسنده کرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد مورد نیاز است تمامی مراجع ذی صلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده به وسیله هیات ورود پیدا کرده و تخلفات را احصا کنند و اموال تضییع شده است را متسرد شود.

**صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از ۸۵ درصدی ۲۲ شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست، این صندوق در رکت های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده هست، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد ۱۵ شرکت دیگر را نیز به صورت غیر مستقیم داراست، هیات تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد موردد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.

.۱ طرح فرهنگ

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش شخصی به منظور تامین بخی از کالاهای اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخقیف میانگین ۵/ ۲۶ دصد با شرایط آینده نگری ده نسبت به اجرای طرحی تحت عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقا سطح معیت فرهنگیان اقدام کرده است در این ارتباط توافقنامه کارگزاری تامین کالای اساسی فرهنگیان، فی مابین صندوق ذخیره فرهنگیان از یک طرف و شرکت فراز رایانه ماندگار منعقد و به امضای طرفین رسیده است.

اظهار نظر ایجاد طرح فرهنگ و مبادله موافقت نامه با شرکت فراز رایانه ماندگار با عنوان تامین و توزیع کالاهای اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیات مدیره و یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است

.۲ بانک سرمایه مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال با قیمت ۵/ ۱ درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است

.۳ اجرای طرح فرهنگ بعد از چند ماه در سال ۹۳ با پرسشها اجرایی مواجه شده است است و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدت خود عمل نکرده است علی رغم موارد فوق مسوولان موسسه اقدامی در جهت حفظ منافع صندوق و پیگیری های مورد نیاز به منظور استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده اند.

.۴ شرکت کارگزار در ابتدا با نام فاز رایانه ماندگار بوده که بعدا به شرکت فراز آفتاب کاسپین با همان شماره ثبت عوض کردن نام کرده است ضمن این که عنوان فعالیت های شرکت فراز رایانه ماندگار در وقت عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده هم خوانی نداشته است.

.۵ علی رغم توافقات پی در پی مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تهاتر ملک واقع در خیابان اسفندیار، تاکنون مدارک و شواهدی که بیانگر اجرای پروژه ساخت و ساز با مارکت موسسه و رکت فراز آفتاب کاسپین باشد ملاحظه نشد.

.۶ مدیران موسسه به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر موسسه و اهمال در وظایف محوله و اخذ تصمیمات نادرست که منجر به تضییع حقوق موسسه شده است متخلف از اجرای مقررات هستند که مورد نیاز است به منظور احراز نیات نامبردگان در این موارد، مرجع ذی صلاح قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم کند.

.۲ قرارداد همکاری حقوقی گل نبی

این قرارداد در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۱ به مبلغ سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال مشمول بر سرمایه گذاری و همکاری حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفته است که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه ها در ضمینه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ ۲۳ آذر ۹۴ مجددا بدون توجه به آخرین ارزش گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ ۵۰۴۰ میلیارد ریال می کند.

علاوه بر این ، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه های فوق مشمول بر فرو ملک فرمانیه ۱۸۴۰ میلیارد ریال، ملک فدک ۶۴۵ میلیارد ریال قراردادهای مضاربه ای به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ ۳۳۶۰ میلیارد ریال حائز اهمیت است.

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دارای ۵ شرت تابعه بورسی به نام های ماین سازی اراک، ذوب اهن اصفهان، بانک سرمایه، کشور عزیزمان ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و ۱۹ شرکت تابعه غیر بورسی به شرح کارگزاری اردیبهت ایرانیان، گروه آتیه ساوالان، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، قند کرج، هفت ستاره فرهنگ ایرانیان، آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، میرداد، روغن نباتی شیراز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحکام سازه تولید بلوک و پانل سبک تاژ، سرمایه گذاری سایه گستر، سهند بازرگانی، سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بنا گسترش هشتم طوس است

.۱قرارداد شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت همکاری در واردات و فروش خودرو

در تاریخ ۱۸ تیر ۹۳ شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ارائه می کند با نامه مورخ ۱۴ شهریور ۹۳ و نامه مورخ ۱۶ هریور ۹۳ شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس که یکی از شرکت های تابعه شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان است با شرتک اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین فراهم می شود.

در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۹۳ نهایتا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین جهت واردات ماشین موافقت می شود، در این فقره نهایتا با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چک های شرت اماراتی و با توجه به مجهول المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود چهارده میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه گذاری به شرکت تدبیرگران اصلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است است.

.۲قرارداد با شرکت هرمز پاساراگد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم که در اثر این معامله خسارت وارده نانشی از دور گارانتی نامه های صادره از سوی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود بیست و هشت میلیارد تومان است.

.۳ قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد بابت خرید قیر مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال در قبال گارانتی نامه های صادره از بانک سرمایه به ذی نفعی شرکت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری ده را در اختیار شرکتی قرار داده که اظهار نظر در خصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.

.۴قرارداد حق العمل کاری شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-بازرانی انواع قیر میزان بدهی این شرکت به بانک سرمایه بابت گارانتی نامه پرداختی و بهره و جریمه دیرکرد آن تا تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ معادل حدود بیست و چهار میلیارد تومان بوده است.

.۵قرارداد حق العمل کاری جهت فروش اسلب بدهی رکت فولاد تجارت ایرانیان بالغ بر یازده میلیارد تومان ارزیابی شده است است.

.۶قرارداد حق العمل کاری با شرکت روشه قشم بابت خرید و فروش مازوت مطالبات معوق تا آخر سال ۹۵ مبلغ بیست و ۹ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است است.

.۷قرارداد با شرکت پوشش پارسا تجارت مانده بدهی شرکت تا آخر سال ۹۵ معادل حدود بیست و شش میلیارد تومان ارزیابی شده است است.

.۸قرارداد با شرکت توسعه و تجارت دنیا سیر نیوساد با توجه به سپری شدن موارد مندرج در قراردادهای منعقده با این شرکت و عدم پرداخت اصل وجه و سود مقرر، صلح نامه ای فی مابین شرکت مذکور و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منعقد شده است است که به موجب آن جهت تسویه دیون و بدهی، میزان ۴۸/ ۷ درصد از سهام شرکت صنعتی مینو به مبلغ حدود چهل و پنج میلیارد تومان به شرت سرمایه ذاری انتقال یافته شود، توصیه حائز اهمیت آن است که جهت مجموع دو قرارداد حدود هفتصد میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت کند که این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.

.۹ پروژه خرید سهام شرکت فولادسازان امیرآباد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اقدام به شناسایی معادل حدود صد میلیارد تومان سهام شرکتی که هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته، کرده است همچنین مبلغ جریمه تاخیر دیرکرد ساخت شرکت طی دو فقره سند جمعا به مبلغ معادل حدود هفت میلیارد تومان کرده که شناسایی آن در حساب های شرکت سرمایه گذاری با توجه به عدم قطعیت و تحقق رسمی مالکیت فاقد وجاهت است.

**اظهار نظر کلی در خصوص عملکرد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

در سنوات مورد پیگیری در تعدادی از قراردادهای منعقده از قبیل مضاربه، گارانتی نامه ، صلح نامه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و به علت عدم ارائه مشاوره های مورد نیاز و اکرشناسی های بعمل آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذکر سو مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل انگاری و عدم پاسخگویی هیات مدیره به هیات امنا تعداد زیادی از تضامین اخذ شده است بی نتیجه بوده و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به کارها قضایی مطول شده است است

.۳ در این رابطه تعدادی از قراردادها که به موارد مذکور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض دار، پروژه های سنگین نیمه تمام، سهام نامرغوب شرکت ها ده که بازگت سرمایه آن در هاله ای از ابهام است.

.۴.پس از بررسی های بعمل آمده در تعدادی از مباحث خاصی که هیات تحقیق و تفحص در مدت وقت ماموریت خود ورود کرده است این نتیجه حاصل شده است است با در نظرگرفتن این که ماهانه کسورات جامعه فرهنگیان و وارزی سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شده است است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق فرهنیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد

بانک سرمایه

بانک سرمایه در تاریخ ۴ دی ۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با عنوان بانک سرمایه ثبت و بر اساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ه/مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور شروع کرده است در سال ۸۴ وقت تاسیس بانک سرمایه، سرمایه بانک مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام بوده است.

در سال ۸۵ بعضی رکت های سهام دار و تعدادی از سهامداران زیر یک درصد سهام خود در بانک سرمایه را به صورت وکالتی به رکت های زیر مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران واگذار کردند و تا سال ۹۱ تغییرات خاصی در ترکیب سهامداران ایجاد نشد در نهایت در سال ۹۱ کلیه سهام های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت های زیر مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته گران واگذار شد در تاریخ ۱۷ دی ۹۳ سرمایه بانک از مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال زیاد کردن یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است افزای سرمایه در سال ۹۳ بدهید صورت انجام شده است است که ۱۳/ ۵۵ درصد از این افزای سرمایه از وجوه واریزی به وسیله رت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۴/ ۳۸ درصد از مبلغ زیاد کردن سرمایه به وسیله گروه ریخته گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوان آقای ریخته گران بودند نظیر ۱.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و ۷۳/ ۶ درصد به وسیله سایریت تامین شده است است.

منابع و بدهی بانک مرکزی

کل منابع ریالی و ارزی بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ حدود بیست و دو هزار میلیارد تومان است که مانده مصارف بانک سرمایه در تاریخ مذکور حدود سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد تومان است از این مبلغ حدود ۳۱.۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به اضافه برداششت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اران است که به علت عدم وجود نقدینگی کافی جهت پاسخگویی به سپرده گذاران و طلبکاران از بانک مرکزی برداشت شده است است که مشمول جریمه با قیمت ۳۴ درصد می شود، با کسر این مبلغ از کل منابع بانک، خالص منابع به رقم ۱۸۹.۹۵۳ میلیارد ریال خواهد رسید که با مقایسه این رقم با مصارف بانک سرمایه ۱۳۶.۸۰۸ میلیارد ریال نشان می دهد که حدود ۷۲ درصد از خالص منابع مصرف شده است است.

مطالبات غیر جاری

طبق گزارش دریافت شده است از سیستم اطلاعاتی بانک سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، کل مطالبات غیر جاری در آخر فروردین ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۱۳.۲۲۲ میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود ۴/ ۱۱ درصد سررسید گذشته، ۲ / ۱۹ درصد معوق و ۴/ ۶۹ درصد یعنی قریب به نود هزار میلیارد ریاست مشکوک الوصول است

رسیدگی های هیات با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، مطالبات غیر جاری بالای صد میلیارد ریال را مشمول بر می شود مورد نیاز به ذکر است منظور از مطالبات مشکوک الوصول آن دسته از مطالباتی است که مدیران بانک در آخر دوره مالی این احتمال را در نظر بگیرند که با توجه به شرایط مشتریان، توان پرداخت بدهی های خود و انجام تعهداتشان را نداشته باشند و بانک به میزان مطالباتی که امکان وصول آن ها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد.

همچنین روند ایجاد مطالبات غیر جاری از سال ۸۵ لغایت ۹۵ نشان می دهد که بیششترین مطالبات مربوط به قراردادهایی است که بعد از اصلاح اسانامه صندوق صورت گرفته است.

بدهکاران کلان

بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ مشمول بر سی و یک گروه است که در کل حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست به عبارت دیگر حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است با بررسی پروندده های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:

-عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق سهل البیع جهت حفظ منافع بانک

-عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطا تسهیلات و عدم بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی

-عدم استعلام اوضاع بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات

-عدم استعلام اوضاع چک برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی

-عدم اخذ صورت های مالی حسابرسی شده است به وسیله حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور

-مغایرت قیمت سود تسهیلات ارائه شده است با سیاست های پولی و اعتباری هر سال نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتیار

-عدم کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل ۲۵ درصد کل دارایی های شرکت ها در وقت اعطای تسهیلات به وسیله حقوق صاحیان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی

لیست بدهکاران عمده بانکی به شرح ذیل است:

در این گزارش لیست بدهکاران عمده بانکی در ۳۱ مورد و چهار گروه مشخص شده است است.

ضمانت نامه ها

در بررسی گارانتی نامه های صادره به وسیله بانک سرمایه مشاهده شده است است که اکثر این گارانتی ها تحت عنوان گارانتی نامه حسن اجرای تعهدات بوده لکن بابت قراردادهای خرید مدت دار شرکت های دیگر صادر شده است و به عنوان گارانتی تعهد پرداخت به حساب گرفته شده است است گارانتی نامه های مشکوک الوصول در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ بانک سرمایه مشمول بر ۱۴۱ مورد و به مبلغ حدود هزار و سیصد میلیارد تومان که مازاد مطالبات مشکوک الوصول غیر جاری است.

تهاتر مطالبات با املاک بدهکاران

تهاتر بعضی از مطالبات غیر جاری بانک با املاک معرفی شده است از طرف بدهکاران و به علت بیش از نمایی ارزش املاک نه تنها منجر به تضییع منابع بانک شده است بلکه منابع بانک را به سمت دارایی های ثابت غیر مولد و موهومی سوق داده است این بخش از املاک بانک نیازمند کارشناسی مجدد با نشانه برگشت سرمایه مردم به بانک و سپس اجرای اشد مجازات جهت متخلفان است.

شرکت های وابسته بانک

در بانک سرمایه سرمایه گذاری بیش از حد مجاز ۴۰ درصد در شرکت های وابسته و فرعی از جمله در رکت توسعه ساختمان سرمایه، شرکت سایه گستر انجام ده است که مغایر با مفاد بند ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ها در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است همچنین پرداخت مبالغی تخت عناوین متفاوت از جمله علی الحساب زیاد کردن سرمایه به شرکت های زیر مجموعه که این مبالغ صرف خرید املاک پرداخت به گروه ریخته گران شده است است.

نکات قابل توجه

از دلایل بسیار با همیت در ایجاد بی ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده مشمول بر شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته گران است بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش های اساسی در روند فعالیت آن شده است تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است

حجم مطالبات غیر جاری اعم از تسهیلات و تعهدات به علت عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، زیاد کردن چشمگیری یافته به طوری که کل مطالبات غیر جاری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال شده است است در حالی که کل سرمایه بانک ۴ میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است

تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تاسیس تا آخر سال ۹۵ نشان می دهد که انتصاب ۱۳ مدیرعامل با میانگین مدیریت ۱۰ ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل ده و صدمات جبران ناپذیر را بر پیکره آن وراد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند.

عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در طی این سال ها و بسنده کردن به تهیه گزارش های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه نگاری های متداول نیز باعث تدید روند فوق شده است هست، متاسفانه بانک مرکزی در این عنوان حساسیت و نظارت مورد نیاز و افی را به عمل نیاورده است ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده مورد نیاز و مهم است.

پترو فرهنگ

شرکت پترو فرهنگ جز مواحدهای فرعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ دوم تیر ۸۷ تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی پایتخت کشور عزیزمان ایران به ثبت ریده است تنها منبع سودآور شرکت سودهای سهام دریافتی نای از فعالیت شرکت های پترویمی مرواردی، پتروشیمی خراسان، پترویمی مارون است که به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق شرکت شخصی سازی واگذار دشه است ولی تاسیس شرتک های متعدد و عدم اجرای طرح های مدنظر و تعدد آن ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن به وسیله رکت ده و از طرفی در بعضی از شرکت ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می ود و در امور بازرگانی نیز به علت عدم آشنایی مناسب از بازارهای جهانی و استفاده نکردن از تحلیل گرهای بازارهای بین المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است از طرفی شرکت های زیر مجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب های سپرده کوتاه مدت و سپرده بلند مدت کارها به سودآوری کرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز جهت جبران این فعالیت های زیان آور پادا هیات مدیره درخواست کرده که به عهده پترو فرهنگ قرار داده ده و در نهایت به این هیات مدریه ها علی رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان آور پاداشت پرداخت نشده است.

لازم به ذکر است هیچ یک از طرح ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی انالیز قیمتی و تسهیم منابع رت در اولویت سنجی نبوده است همچنین در این راستا می توان به نامه شماره ۲۷۶/۴/ص مورخ ۱۳/۲/۹۳ معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که از نظر صندوق تنها دو طرح کیان و کیمیای پارس خاورمیانه دارای مجوز بوده و سایر طرح ها بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری و تامین منابع موسسه فاقد مجوز است.

دیگر بخش های صندوق ذخیره فرهنگیان که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است عبارت اند از شرکت تامین مسکن فرهنگیان، رکت لیزینگ فرهنگیان و رت ماین سازی اراک است که مشروح بررسی این شرکت ها در ضمینه گزارش موجود است

بخش سوم

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

با عنایت به این که ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و وظیفه دولت در برنامه سوم چهارم و شم توسعه به پرداخت سهم خود به وسیله مجلس شورای سالامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از پرسشها درجه ی یک ما در مدیریت های دولتی و سرمایه گذاری یاد کرده اند.

کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلا های صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی چون وزارت اطلاعات، شرکت بازرسی کل کور، خصوصا دادستانی کل کور در برخورد با تخلفات و فسادهای صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می کند مورد نیاز است همه قوای کور در یک عزم ملی و با نشانه کمک به اقتصاد معلمان کشور به پینهادات این گزارش توجه و با یک نگاه همه جانبه به حل عنوان کمک کند، لذا جمع بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می شود.

الف: مجلس شورای اسلامی

.۱با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه شخصی بوده و موسسه صندوق خیره فرهنیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است مورد نیاز است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند

.۲با عنایت به این که علی رغم تاکیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم النفع سود فرهنگیان به مبلغ ۱۰.۴۷۱ میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاکنون شده است هست، لذا مورد نیاز است مجلس با تاکید بر برنامه م توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.

.۳اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و مورد نیاز است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد حضور نماینده فرهنگیان در هیات امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق به وسیله نهادهای نارتی کشور عملکرد آن از جمله مواردی است که در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و رکت ها بایستی در اساسنامه ذکر شود تا مسیر جهت حضور مدیران صالح و با تخصص های مورد نیاز فراهم شود.

همچنین تعیین بازرسی قانونق جهت حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

قوه مجریه

.۴ با عنایت به این که در طی سال های گذشته مبلغ بالغ بر۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نده است مورد نیاز است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه های سنواتی با شروع از بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند

.۵بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متاسفانه تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده اند لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان بعد از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته ها و کسر هزینه ها با محاسبه به روش nan کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت ود این سود امل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است

.۶اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و مورد نیاز است لذا وزیر آموزش و پرورش مکلف است با تسریع در عنوان و با لحاظ کردن نقش فرهنگیان در ارکان صندوق، نظارت پذیر ساختن صندوق به وسیله نهادهای نظارتی کشور،تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های انتصاب افراد جهت ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

.۷با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و شرکت امور مالیاتی کشور بر بخی از دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف کرده اند مقتضی است تا آخر امسال نسبت به برگشت دارایی های فرهنگیان اقدام کند.

.۸بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد متفاوت به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت باعث وقوع تخلفات و سو مدیریت های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است است کمیسیون درخواست برخورد با مسوولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است

.۹هیات انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه ای است که قوه قهریه مورد نیاز جهت برخورد با متخلفان را ندارد مورد نیاز است ساختار هیات به گونه ای تقویت ود تا این اختلال مرتفع شود

.۱۰در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صوت دستوری صوت پذیرفته است تغییرات مدیریتی پی در پی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن باعث شده است است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی براق انجام پذیرد.

قوه قضاییه

.۱۱ وزیران آموزش و پرورش در ادوار متفاوت و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیات امنا صندوق در موارد متفاوت با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضا با انتصاب افراد که از شاخصه های مورد نیاز مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده اند در سمت های مدیریتی صندوق باعث ورود ضرر و زیان های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهگنیان شده است اند که کمیسیون آموزش از مراجع ذی صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

.۱۲ ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده است به وسیله هیات تحقیق و تفحص مهم است موارد به تفکیک هر عنوان و همراه با مستندات به وسیله کمیسیون و هیات احصا و گردآوری شده است است.

.۱۳توجه به شایسته سالاری و تخصص محوری در گزینش و انتصاب مدیران صندوق و شرکت های تابعه بسیار مورد نیاز و مهم است و نهادهای ناظر بایستی با حساسیت و دقت نظر زیاد در این خصوص عمل کنند

.۱۴ضروری است قوه قضاییه در پیگیری به پرونده های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند و تلاش شود که اولا منابع تضییع ده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسترد ود و ثانیا برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و براق و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه گذاران صوری واسطه ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد مورد درخواست کمیسیون آموزش است

.۱۵در خصوص بانک سرمایه ارتقا سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان به وسیله مرجع قضایی مورد نیاز و مهم است.

.۱۶ انتظار است که قوه قضاییه برخورد قاطع با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی های غیر واقع و بزرگنمایی داشته اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است بکند به این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده اند».

گفتنی هست، بعد از قرائت این گزارش، نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را جهت بررسی و دادرسی به قوه قضائیه ارسال کردند.

واژه های کلیدی: صندوق | فرهنگیان | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz